Paslaugų teikimo bendrosios sąlygos | BTS

Paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

Tarifus bei jų taikymo tvarką nustato oro linijų bendrovės. Lėktuvo bilieto kaina paprastai būna susieta su vežimo sąlygomis – brangesni bilietai yra tie, kurie suteikia keleiviui daugiau galimybių: keisti skrydžių datą, maršrutą, keleivio pavardę, numato galimybę grąžinti bilietą iki tam tikros datos ir atgauti visą už jį sumokėtą sumą ir pananašiai. Kuo bilietas pigesnis, tuo daugiau apribojimų taikoma: priemokos už keitimus, už nupirktą bilietą aviakompanija negrąžina pinigų ir pananašiai.

Pigių skrydžių (angl. Low Cost) oro linijų bendrovių bilietai yra negrąžinami, bet gali būti keičiami už papildomą mokestį, priklausantį nuo bilieto tarifo taisyklių. Bilieto keitimą galima atlikti susisisiekus su oro linijų bendrove arba kreiptis žemiau nurodytu pagalbos ir informacijos telefonu. Pigių skrydžių (LowCost) oro linijų bendrovių sąlygos yra nurodomos jų vežimo taisyklėse ir yra pateikiamos Jums prieš patvirtinant užsakymą. Prašome atidžiai jas perskaityti. Dėl visų pigių skrydžių (LowCost) oro linijų bendrovių bilietų keitimų į aviakompaniją turi kreiptis tik mokėtojas už bilietą. Jeigu Jūs padarėte klaidą rezervuodami “pigių skrydžių” aviakompanijų bilietą, reikia kreiptis į aviakompaniją nedelsiant arba kreiptis žemiau nurodytu pagalbos ir informacijos telefonu!

Maloniai prašome kreiptis pagalbos ir informacijos telefonu 8 655 15932, darbo laikas I-VII 10:00-21:00, jeigu norite pakeisti arba grąžinti bilietus ir jei taisyklės tai leidžia. Pinigus už grąžintą bilietą galėsime jums grąžinti kai tik gausime juos iš oro linijų bendrovės.

Susipažinkite su bendrosiomis sąlygomis:

Paslaugų teikimo bendrosios sąlygos (toliau – Taisyklės)
perkant bilietus internetu

Sąvokos:

Teikėjas

Baltic Travel Service, UAB.

Keleivis –

asmuo, kurio vardu yra rezervuojamas bilietas.

Klientas –

tai Keleivio ir Vežėjo vežimo sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas, suteikiantis teisę keleiviui skristi biliete nurodyto vežėjo reisu bei maršrutu, įskaitant elektroninį bilietą, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti biliete nurodytas vežėjas (vežėjai) arba jo (jų) įgaliotas atstovas ir kuriam taikytinos vežėjo ar vežėjų, nurodytų biliete, vežimo sąlygos bei tarifai. Jei vežamas keleivio bagažas, bilietas kartu su bagažo kvitu yra ir keleivio bagažo vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas.

Bilietas –

patvirtinantis dokumentas, suteikiantis teisę keleiviui skristi biliete nurodyto vežėjo reisu bei maršrutu, įskaitant elektroninį bilietą, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti biliete nurodytas vežėjas (vežėjai) arba jo (jų) įgaliotas atstovas ir kuriam taikytinos vežėjo ar vežėjų, nurodytų biliete, vežimo sąlygos bei tarifai. Jei vežamas keleivio bagažas, bilietas kartu su bagažo kvitu yra ir keleivio bagažo vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas.

Bagažas –

keleivio asmeninis turtas ir daiktai, vežami orlaiviu pagal keleivio ir Vežėjo bagažo vežimo sutartį. Ši sąvoka taikoma ir registruotam, ir neregistruotam bagažui.

GDS (Global Distribution Systems) –

kompiuterinės rezervavimo sistemos (Amadeus, Galileo ir kt.).

Patvirtinimo laiškas –

rezervacijos patvirtinimo laiškas, siunčiamas Teikėjo sistemos Kliento nurodytu el. paštu.

Rezervavimas, Rezervacija –

Teikėjo paslauga Teikėjo sistemoje, o vežėjas Rezervavimą patvirtino ir įregistravo.

Teikėjo sistema –

paslaugos, nurodytos šių Taisyklių 1.1. punkte, ir jokiu būdu neapimančios vežimo ir kitų Vežėjo teikiamų paslaugų ir, atitinkamai, įsipareigojimų nurodytų Vežėjo vežimo, Vežėjo bagažo vežimo sutartyse, Vežėjo vežimo sąlygose.

Teikėjo paslaugos –

paslaugos, nurodytos šių Taisyklių 1.1. punkte, ir jokiu būdu neapimančios vežimo ir kitų Vežėjo teikiamų paslaugų ir, atitinkamai, įsipareigojimų nurodytų Vežėjo vežimo, Vežėjo bagažo vežimo sutartyse, Vežėjo vežimo sąlygose.

Vežėjas –

tai oro transporto įmonė, turinti galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti, kurio unikalus aviacinės bendrovės kodas nurodytas keleivio biliete.

Vežėjo vežimo sutartis –

Vežėjo įsipareigojimas Keleivį nuvežti jo Biliete nurodyta transporto priemone, laiku ir maršrutu į paskirties punktą. Sutartis įforminama važiavimo Bilietu.

Vežėjo bagažo vežimo sutartis –

Vežėjo įsipareigojimas Keleivio bagažą pristatyti į paskirties punktą. Sutartis patvirtinama bagažo kvitu, kuris išduodamas Keleiviui ir/ar Bilietui.

Vežėjo vežimo sąlygos –

Vežėjo ar vežėjų, kurių unikalus aviacinės bendrovės kodas nurodytas biliete keleivių ir bagažo gabenimo (vežimo) sąlygos, taikytinos tam tikram maršrutui ar jo daliai.

Kitos šiose Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Sąvokų apibrėžimai, pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai.

Klientas, naudodamasis Teikėjo automatine skrydžių paieškos ir rezervavimo sistema internetiniais adresais www.aviabilietai.lt  ir www.fly.lt, tuo pačiu įsipareigoja laikytis šių taisyklių. Teikėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti ir (ar) papildyti šias taisykles, apie tai paskelbdamas viešai savo internetiniuose puslapiuose adresais www.aviabilietai.lt ir www.fly.lt. Pakeistos ir (ar) papildytos taisyklės taikomos nuo paskelbime nurodytos datos.
1.  Bendrosios nuostatos 
1.1. Teikėjas suteikia galimybę Klientui naudojantis Teikėjo automatine sistema internetiniais adresais www.aviabilietai.lt ir www.fly.lt surasti ir įsigyti Bilietą rezervavimo sistemoje pasirinktu maršrutu ir Vežėju bei užsisakyti Teikėjo siūlomas papildomas paslaugas, o Klientas įsipareigoja sumokėti už naudojimąsi Teikėjo automatine skrydžių paieškos ir rezervavimo sistema, Rezervavimą ir Bilietą, o taip pat už užsisakytas papildomas paslaugas šiose Taisyklėse bei specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
1.2. Klientas yra atsakingas už teisingų asmeninių duomenų, tokių kaip Keleivio ir su juo vykstančių asmenų vardai, pavardės, telefono numeris, el. pašto adresas, o taip pat maršruto miestų, datų ir kitų Kliento nurodomų duomenų rezervuojant Bilietus pateikimą. Atkreipiame dėmesį, jog Keleivio asmeniniai duomenys turi visiškai sutapti su duomenimis, įrašytais asmens dokumentuose. Klientas, rezervuodamas Bilietus ir užsisakydamas kitas Teikėjo papildomas paslaugas, įsipareigoja tikrinti skrydžio maršrutą, datą, kainą ir kitą informaciją, nurodytą Rezervacijos atlikimo metu, o taip pat Patvirtinimo laiške, Teikėjo sistemos išsiųstame Kliento nurodytu el. pašto adresu. Klientas įsipareigoja tikrinti, ar teisingi Bilietai ir kiti kelionės dokumentai, kai tik juos gauna, ir turi nedelsiant pranešti Teikėjui apie bet kokias klaidas.
1.3. Klientas yra atsakingas už informacijos apie Rezervavimą priėmimą bei asmenų, vykstančių kartu su Keleiviu, informavimą.
1.4. Klientas sutinka, kad Teikėjas rinktų, saugotų ir kitaip tvarkytų jo asmens duomenis vietų orlaivyje Rezervavimo ir Bilietų pardavimo tikslais. Klientas taip pat neprieštarauja, kad surinkti duomenys būtų perduoti susijusioms šalims sutarčių su Klientu vykdymo tikslais.
1.5. Elektroninio Bilieto išdavimas Klientui patvirtina, kad prieš įsigyjant elektroninį Bilietą Klientas su Vežėjo vežimo sąlygomis susipažino ir sutinka jomis vadovautis.

2. Teikėjo paslaugų teikimo sąlygos 
2.1. Teikėjo paslaugos Keleiviui apsiriboja galimybės suteikimu Klientui naudotis Teikėjo sistema, sistemos pagalba surasti ir įsigyti Bilietą bei užsisakyti Teikėjo siūlomas papildomas paslaugas pagal specialiąsias tokių paslaugų teikimo sąlygas. Teikėjas pats neteikia vežimo paslaugų. Biliete nurodytas vežimo paslaugas teikia Vežėjas ar Vežėjai, todėl Teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už vežimo paslaugas, nurodytas Biliete ar papildomas Vežėjo paslaugas nenurodytas Biliete. Klientas įsipareigoja sumokėti už Teikėjo paslaugas ir už Vežėjo teikiamas vežimo paslaugas patvirtinimo laiške nustatyta tvarka.
2.2. Teikėjas turi teisę nustatyti savo teikiamų paslaugų kainas ir jas keisti. Klientui, įsigijusiam Teikėjo paslaugas prieš kainų pakeitimą, kainų pakeitimai negalioja. Ši sąlyga nėra taikytina Bilieto kainoms, kadangi Bilieto kainos yra nustatomos Vežėjo.
2.3. Įsigyjant Teikėjo papildomas paslaugas gali būti taikomos tų paslaugų taisyklės. Tokiais atvejais papildomos paslaugos teikimo sąlygos bei taisyklės nurodomos prie paslaugos pasirinkimo.

3. Keleivio teisės ir pareigos 
3.1. Keleivis privalo žinoti, kokių asmens dokumentų reikia vykstant į konkrečią šalį, ar tas asmens dokumentas galioja ir ar atvykimo vietoje, o taip pat tarpiniuose nusileidimuose, reikalinga viza. Keleivis privalo kelionėje su savimi turėti visus reikalingus kelionės dokumentus ir laikytis Vežėjo vežimo sąlygų ir šių Taisyklių.
3.2. Tik Keleivis asmeniškai atsako už bet kokias pervežimo išlaidas, patirtas persėdimo oro uoste metu.
3.3. Jeigu interneto svetainėje, kurios adresas Klientui yra atsiųstas Rezervacijoje nurodytu el.pašto adresu, nenurodyta kitaip, Keleivis privalo atvykti į oro uostą registruotis Vežėjo skrydžiui ne vėliau kaip prieš 2 val. Dėl vėluojančių keleivių skrydžiai neatidedami ir tokiu atveju jokia atsakomybė Vežėjui netaikoma.
3.4. Saugumo sumetimais Keleivis neturėtų vežti pavojingų daiktų nei registruotame bagaže, nei bagaže, vežamame salone. Draudžiama vežti šiuos daiktus, tačiau neapsiribojant: suspaustos dujos, ardančios, sprogstamosios medžiagos, degūs skysčiai ir kietosios medžiagos, oksiduojančios medžiagos, nuodai, užkrečiamos medžiagos.
3.5. Visos Keleivio pretenzijos, susijusios su Biliete nurodytu vežimu, pateikiamos Vežėjui.
3.6. Klientui sėkmingai užbaigus Rezervacijos procesą yra suteikiamas Rezervacijos numeris. Rezervacijos numeris yra konfidenciali informacija ir gali būti naudojamas kliento ar keleivių identifikacijai. Klientas yra atsakingas už šios informacijos konfidencialumo išsaugojimą arba perdavimą tretiesiems asmenims.

4. Teikėjo teisės ir pareigos 
4.1. Teikėjas turi laikytis šių Taisyklių sąlygų. Taip pat Teikėjas turi teisę atsižvelgti į GDS valdytojų ir Vežėjo nurodymus, susijusius su Rezervavimu ir Bilietais, tačiau Teikėjas nėra atsakingas už tinkamai vykdomas tokių GDS valdytojų ir Vežėjo nurodymų pasekmes Klientui ar Keleiviui.
4.2. Teikėjas negali būti laikomas atsakingu už klaidas Bilieto kainoje, technines problemas, duomenų klaidas ir pakeitimus, kurie atliekami GDS ar Vežėjo sistemose už Teikėjo kontrolės ribų, pavyzdžiui, Vežėjui savo informacinėse sistemose nerandant tinkamai Teikėjo sistemoje rezervuoto ir Klientui aktyvuoto Bilieto, Vežėjui nurodant užimtas vietas arba GDS pateikiant neteisingas kainas, klaidingas vežimo sąlygas ir kt.
4.3. Teikėjas neatsako už Keleivio ir bagažo sužalojimą, vėlavimą, prarastą bagažą, atšauktus skrydžius ar panašius sutrikimus – už tai yra atsakingas Vežėjas ir jo atsakomybė numatyta Biliete, Vežėjo vežimo sąlygose bei taikytinuose teisės aktuose. Vežėjai, kurių Bilietus galima rezervuoti per Teikėjo sistemą, savo Keleivių atžvilgiu prisiima įsipareigojimus, nurodytus Biliete ir Vežėjo vežimo sąlygose bei tarifuose.
4.4. Teikėjas įsipareigoja pranešti Klientui apie bet kokius Vežėjo tvarkaraščio pasikeitimus el. laišku Kliento pateiktu el. pašto adresu, tačiau Teikėjas neatsako už jokius tvarkaraščių pasikeitimus ar kitus pakeitimus, kuriuos atlieka Vežėjas.
4.5. Teikėjas neatsako už jokius nuostolius, susijusius su planuotu Keleivio skrydžiu, neįvykusiu dėl Keleivio kaltės, pvz., ligos, neatvykimo į oro uostą nurodytu laiku, Keleivio atsisakymo pasinaudoti Bilietu, kitų priežasčių, kilusių dėl šių Taisyklių nesilaikymo.
4.6. Teikėjas negali būti laikomas atsakingu atvejais, kai dėl techninių kliūčių arba laikinų sutrikimų Klientui nepavyksta atlikti Rezervacijos (užbaigti Rezervacijos proceso) arba kitaip patvirtinti Bilieto aktyvavimo fakto. Teikėjas įsipareigoja įdėti maksimalias pastangas trūkumams pašalinti per trumpiausią laiką, o taip pat, nepavykus Bilieto aktyvuoti 24 valandų laikotarpiu, grąžinti Klientui Teikėjui sumokėtą sumą.

5. Vežėjo atsakomybė 
5.1. Prieš įsigydamas Bilietą, Keleivis turi susipažinti su Vežėjo(-ų) vežimo sąlygomis, pateiktomis Vežėjo(-ų) puslapyje internete. Su bendromis keleivių, bagažo vežimo sąlygomis, taip pat vežėjo atsakomybės apribojimais, keleivių teisėmis, kai skrydis atšaukiamas, atidedamas ar vežėjas atsisako vežti keleivį, taip pat kita naudinga informacija Keleivis turi galimybę susipažinti Teikėjo puslapyje www.bts.lt skiltyje “Informacija keliaujantiems“.
5.2. Tiekėjas atkreipia Keleivio dėmesį į tai, kad Vežėjas, esant būtinybei, be atskiro pranešimo gali pakeisti vežėją ar orlaivį, gali keisti ar praleisti biliete nurodytus sustojimus. Tvarkaraščiai keičiasi be įspėjimo. Vežėjas neprisiima atsakomybės už tvarkaraščių suderinimus.
5.3. Tiekėjas taip pat atkreipia Keleivio dėmesį į žemiau pateiktas esmines Vežėjo atsakomybės sąlygas, taikytinas Keleivio vežimui:
a) Vežėjas atsako už Keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastis, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu.
b) Vežėjas atsako už žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus įregistruotą keleivio bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis, įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį Vežėjas buvo atsakingas už įregistruotą bagažą. Vežėjas neatsako tik už tokį bagažą, kuriam padaryta žala dėl anksčiau turėtų trūkumų ar defektų, taip pat už daiktus, kurių vežimas pagal Vežėjo vežimo sąlygas ir taisykles yra draudžiamas, ir jei Keleivis turėjo galimybę susipažinti su šiomis taisyklėmis (kai kurie vežėjai neprisiima atsakomybės už dūžtančius, vertingus ar greitai gendančius daiktus). Bet kuriuo atveju Vežėjas privalo grąžinti Keleiviui bagažo vežimo mokestį, jeigu jis bagažo neišsaugojo ir jeigu vežimo mokestis nėra įskaitomas į bagažo vertę.
c) Už Keleivio neregistruoto (rankinio) bagažo saugumą atsako pats Keleivis, išskyrus atvejus, kai toks bagažas atiduodamas Vežėjo ar jo įgaliotojo asmens žinion arba jeigu žala atsirado dėl Vežėjo, jo darbuotojų ar įgaliotų asmenų kaltės.
d) Jei Vežėjas pripažįsta, kad įregistruotas Keleivio bagažas prarastas arba jei įregistruotas bagažas neatvežamas per 21 dieną nuo tos dienos, kai jis turėjo būti atvežtas, Keleivis turi teisę reikalauti, kad Vežėjas atlygintų jo prarasto bagažo vertę Monrealio konvencijoje (1999) arba Hagos Protokole (1955) arba Varšuvos konvencijoje (1929) (priklausomai kuris tarptautinis susitarimas taikytinas konkretaus vežimo, nurodyto Biliete, atveju) bei kituose taikytinuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir dydžiais.
e) Vežėjas yra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant Keleivius ir jų bagažą. Tačiau Vežėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo, jeigu įrodo, kad jis ir jo darbuotojai bei atstovai ėmėsi visų prieinamų protingų priemonių žalai išvengti, arba tai, kad jiems buvo neįmanoma imtis šių priemonių.
f) Vežėjo atsakomybė ir jos dydis už Keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sutrikimą, taip pat už bagažo neišsaugojimą bei vėlavimą nustatoma Monrealio konvencijos ir 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 889/2002, iš dalies pakeičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju arba Hagos Protokole arba Varšuvos konvencijoje (priklausomai kuris tarptautinis susitarimas taikytinas konkretaus vežimo, nurodyto Biliete, atveju), nustatyta tvarka.
g) Vežėjas privalo kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pretenzijos gavimo, raštu atsakyti Keleiviui į jo pretenzijas, susijusias su Vežėjo vežimu.
6. Vežėjo Keleiviui taikomos privalomos sąlygos
6.1. Vežėjas, teikdamas vežimo paslaugas, nurodytas Keleivio Biliete, taiko šias sąlygas, privalomas Keleiviui:
a) Bilietai yra asmeniniai ir negali būti perduoti kitam asmeniui. Skrydžių datos, maršrutas, Rezervacijos metu pateikti vardai, pavardės, gimimo datos yra nekeičiami, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.
b) Vežėjai oro uoste gali rinkti papildomus mokesčius už Vežėjo paslaugas, pvz. pageidaujamos vietos, registracijos ar bagažo. Šių mokesčių pobūdį ir dydį nustato patys Vežėjai. Jie gali būti keičiami bet kuriuo metu.
c) Vežėjai turi teisę anuliuoti likusią Rezervaciją, jeigu Keleivis nepanaudojo pirmos skrydžio, nurodyto Biliete, dalies (segmento).
d) Jei Keleivis atlieka dvigubą Rezervaciją tuo pačiu maršrutu, tokiomis pačiomis datomis ir tuo pačiu vardu bei pavarde, Vežėjas gali atšaukti visas sudubliuotas Rezervacijas. Teikėjas neatsako už atšaukimus, kuriuos Vežėjas atlieka aptikęs dvigubą Rezervaciją. Vežėjas gali tai padaryti nepriklausomai nuo to, ar Rezervacija atlikta per kitą tinklalapį, ar kitą kelionių agentūrą.
e) Vežėjas turi teisę atsisakyti priimti skristi keleivį, jeigu tokio keleivio vežimas gali sukelti neigiamų padarinių keleivio ar kitų keleivių sveikatai, saugumui ir/ar jų turtui (įskaitant, jeigu toks keleivis yra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų). Taip pat Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivį ar jo bagažą dėl civilinės aviacijos saugos ir saugumo sumetimų arba dėl nepakankamų kelionės dokumentų. Atvejai ir sąlygos, dėl kurių Vežėjas gali atsisakyti vežti keleivius, nustatomi Vežėjo taisyklėse.
f) Vežėjai garantuoja Rezervacijos kainą iki Rezervavimo dienos 23:59 val. Apmokėjus kitą dieną ar vėliau Vežėjas gali anuliuoti Rezervaciją.

7. Atsiskaitymai 
Klientai už paslaugas privalo atsiskaityti Teikėjo nurodytu laiku ir būdu. Atsiskaitymas laikomas įvykdytu tada, kai pinigai yra įskaityti Teikėjo banko sąskaitoje.

8.  Nenugalima jėga 
Teikėjas neatsako už jokius nuostolius, susijusius su planuotu Keleivio skrydžiu, neįvykusiu dėl gamtinių katastrofų, karo veiksmų, streiko ar kitų panašių įvykių, kurių Teikėjas negali kontroliuoti, įvykusių paskyrimo vietoje arba netoli jos. Teikėjas veikia remiantis Vežėjo sprendimais dėl nenugalimos jėgos sąlygų

9. Baigiamosios nuostatos 
Kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šiose Taisyklėse numatytų Teikėjo paslaugų netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, Kliento/Keleivio pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Teikėjui. Teikėjas įsipareigoja atsakyti į raštu pateiktą pretenziją per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos, jei nesusitariama kitaip. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bet kokios problemos ir kritiniai įvykiai, susiję su Biliete nurodytu vežimu bei skrydžiu, persiunčiami tiesiogiai vežėjui. Už kokybiškai suteiktas Teikėjo paslaugas mokesčiai Keleiviui nėra grąžinami. 

TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Ši sutartis parengta, vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sąlygomis, patvirtintomis Valstybinio turizmo departamento, ir yra pasirašoma, kai turistas (fizinis asmuo) įsigyja organizuotą turistinę kelionę.

Turizmo_paslaugu_teikimo_sutartis_2022